Tổ chức Phòng GD&ĐT 

TÔ XUÂN LỢI:

TRƯỞNG PHÒNG

Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm; Thạc sĩ QLGD

Trình độ LLCT: Cao cấp

Số điện thoại văn phòng: 02033880074

Số điện thoại di động: 0936074688

E.mail: toxuanloi@quangninh.gov.vn

 DƯƠNG VĂN TÔ:

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm;Thạc sĩ QLGD

Trình độ LLCT: Cao cấp

Số điện thoại văn phòng: 02033880074

Số điện thoại di động: 01256532065

E.mail: duongvanto@quangninh.gov.vn 

 

 GIẢN THỊ THANH THỦY:

 PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm

 Trình độ LLCT: Cao cấp

 Số điện thoại văn phòng: 02033880400

 Số điện thoại di động: 0983508404

 E.mail:gianthithanhthuy@quangninh.gov.vn

 

 NGUYỄN THU HIỀN: 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm, Thạc sĩ QLGD

Trình độ LLCT: Trung cấp

Số điện thoại văn phòng: 02033880400

Số điện thoại di động: 0986484289

E.mail:Nguyenthuhien.dh@quangninh.gov.vn

 

NGUYỄN VĂN TÁM:TỔ TRƯỞNG TỔ TỔNG HỢP

PHỤ TRÁCH CÔNG TÁC TỔ CHỨC

Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm, Thạc sĩ

Trình độ LLCT: Trung cấp

Số điện thoại văn phòng: 02033880687

Số điện thoại di động:

E.mail: nguyenvantam.dh@quangninh.gov.vn

 

HÀ ĐỨC CƯỜNG

PHỤ TRÁCH THỐNG KÊ - KẾ HOẠCH

Trình độ chuyên môn: ĐH Tin

Trình độ LLCT: Trung cấp

Số điện thoại văn phòng: 02033880036

Số điện thoại di động: 0982.325.866

E.mail: Haduccuong@quangninh.gov.vn

 


NGUYỄN THỊ HỒNG DUNG

PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN-TÀI VỤ

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ LLCT:

Số điện thoại văn phòng: 02033.880.036

Số điện thoại di động: 01685106959

E.mail: nguyenthihongdung@quangninh.gov.vn

NGUYỄN VĂN CƯỜNG:TỔ TRƯỞNG TỔ THCS

PHỤ TRÁCH CHUYÊN MÔN THCS

Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm, Thạc sĩ QLGD

Trình độ LLCT:Trung cấp

Số điện thoại văn phòng: 02033880687

Số điện thoại di động:01686856628

E.mail: nguyenvancuong.dh@quangninh.gov.vnTÔ ĐỨC MẠNH:

PHỤ TRÁCH CHUYÊN MÔN THCS

Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm

Trình độ LLCT:Trung cấp

Số điện thoại văn phòng: 0333880687

Số điện thoại di động: 01687249289

E.mail: toducmanh.dh@quangninh.gov.vn


 

NGUYỄN THU HƯƠNG

PHỤ TRÁCH CHUYÊN MÔN THCS

Trình độ chuyên môn: Đại học Ngoại ngữ

Trình độ LLCT:

Số điện thoại văn phòng: 02033880687

Số điện thoại di động: 0967808868

E.mail: nguyenthuhuong.dh@quangninh.gov.vn


HOÀNG HÙNG THANH: TỔ TRƯỞNG TỔ MN-TH

PHỤ TRÁCH CHUYÊN MÔN TIỂU HỌC

Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm

Trình độ LLCT: Trung cấp

Số điện thoại văn phòng: 02033880687

Số điện thoại di động: 01687.133888

E.mail: hoanghungthanh@quangninh.gov.vn