Tổ chức Phòng GD&ĐT 


CHU HUY BÂN:

TRƯỞNG PHÒNG

Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm; Thạc sĩ

Trình độ LLCT: Cao cấp

Số điện thoại văn phòng: 02033880266

Số điện thoại di động: 0906013888

E.mail:

GIẢN MẠNH TRÁNG:

 PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm

 Trình độ LLCT: Cao cấp

 Số điện thoại văn phòng: 02033880400

 Số điện thoại di động: 0982435576

 E.mail:gianmanhtrang@quangninh.gov.vn

 

 LÊ THỊ THANH TRĂNG: 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm

Trình độ LLCT: Trung cấp

Số điện thoại văn phòng: 02033880400

Số điện thoại di động: 0356798229

E.mail:

 

 HOÀNG MINH TUẤN

PHỤ TRÁCH THỐNG KÊ - KẾ HOẠCH

Trình độ chuyên môn: Đại học kinh tế

Trình độ LLCT: Trung cấp

Số điện thoại văn phòng: 02033506898

Số điện thoại di động: 0912209318

E.mail: 


PHAN HÙNG GƯƠM:

PHỤ TRÁCH CHUYÊN MÔN THCS

Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm

Trình độ LLCT:Trung cấp

Số điện thoại văn phòng: 0333880687

Số điện thoại di động: 0978099786

E.mail: phanhungguom@quangninh.gov.vn

 

LƯƠNG VĂN HỒNG

PHỤ TRÁCH CHUYÊN MÔN TIỂU HỌC

Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm

Trình độ LLCT: Trung cấp

Số điện thoại văn phòng: 02033880687

Số điện thoại di động: 0977886842

E.mail: luonghong81@gmail.com

 

NGUYỄN GIANG SƠN

PHỤ TRÁCH CHUYÊN MÔN THCS

Trình độ chuyên môn: Đại học Ngoại ngữ

Trình độ LLCT:

Số điện thoại văn phòng: 02033880687

Số điện thoại di động: 0827465628

E.mail: nguyengiangson@quangninh.gov.vn


NGUYỄN THỊ THU XUÂN

PHỤ TRÁCH CHUYÊN MÔN MẦM NON

Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm

Trình độ LLCT:

Số điện thoại văn phòng: 02033880687

Số điện thoại di động:

E.mail: 

HOÀNG HÙNG THANH:

PHỤ TRÁCH CHUYÊN MÔN TIỂU HỌC

Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm

Trình độ LLCT: Trung cấp

Số điện thoại văn phòng: 02033880687

Số điện thoại di động: 0387.133888

E.mail: hoanghungthanh@quangninh.gov.vn


PHAN VĂN THANH:

PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN

Trình độ chuyên môn: Đại học Kế toán

Trình độ LLCT:

Số điện thoại văn phòng: 02033880687

Số điện thoại di động:

E.mail: